عباسعلی طاهری دولت آبادی

کارشناس رسمی دادگستری
مهندسی محیط زیست

عباسعلی طاهری دولت آبادی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی  محیط زیست با سابقه معاونت وکارشناسی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ارائه کننده خدمات زیست محیطی در سراسر کشور درزمینه های زیر :

 

 • اجرا و تهیه قرار تامین دلیل خواسته در زمینه اثبات عدم آلودگی و یاتائیدآلوده کننده های محیط زیست
 • تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج اندازه گیری های صورت گرفته از طریق ازمایشگاههای معتمد و ازمایشگاه سازمان حفاظت محیط زیست
 • تهیه و تنظیم لایحه زیست محیطی برای خروج صنایعی که در لیست واحدهای آلوده کننده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته اند
 • تهیه گزارش کارشناسی در ارتباط با دعاوی دادگاه ها، سازمان های دولتی، خصوصی
 • تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از آلودگی بر محیط زیست
 • بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست
 • رسیدگی و ارائه مشاوره در زمینه فرایندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحل دریایی
 • مکانیابی مناسب جهت استقرار واحدهای صنعتی مختلف با توجه به دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست ، ارائه مشاوره در خصوص اخذ پروانه بهره برداری از محیط زیست و تکمیل پرسشنامه های مربوطه
 • ارزیابی و تعیین اثرات و پیامدهای زیست محیطی حاصل از فعالیت واحدهای صنعتی و معادن بر مناطق مسکونی و کشاورزی و تهیه گزارش رسمی
 • سنجش و تعیین میزان گازهای خروجی از دودکش واحدهای صنعتی و مقایسه آنها با استاندارهای محیط زیست و تهیه گزارش رسمی
 • تنظیم گازهای خروجی از دود کش واحدهای صنعتی ( ناشی از احتراق ویا فرایند تولید) با استفاده از دستگاه testo مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست
 • سنجش و تعیین میزان پارامترهای پساب های صنعتی در سیستم های تصفیه پساب ،راهکارهای کاهش انهاو مقایسه با استاندارد های محیط زیست و ارائه گزارش رسمی

کارشناس محیط زیست ،کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست ،مهندسی محیط زیست ،مهندس محیط زیست ،کارشناسی محیط زیست ، کارشناس رسمی محیط زیست ، کارشناس رسمی مهندسی محیط زیست ، کارشناس رسمی دادگستری در امور محیط زیست ،لیست واحدهای الوده کننده ، جریمه الودگی